Javni poziv odgojno-obrazovnim djelatnicima za prijavu metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu


Poštovani,

 
u projektu „Podrška Cjelovitoj kurikularnoj reformi“ u sklopu Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.' Europskoga socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je raspisalo javni poziv vezan uz projektnu aktivnost - Izrada digitalnih metodičkih priručnika za osnovnu i srednju školu. Cilj ovog poziva je prikupiti inovativne primjere metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novih predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu koji uključuju aktivnosti za jedan nastavni sat, a kojima se pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda novih kurikuluma predmeta i očekivanja međupredmetnih tema koji će se provoditi u svim školama u školskoj godini 2019./2020.

Jedan autor može prijaviti više povezanih metodičkih preporuka kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi za neku temu (primjerice za blok sat), a da pritom svaka metodička preporuka uključuju aktivnosti za jedan nastavni sat. Autori trebaju jasno naznačiti povezanost takvih metodičkih preporuka i njihov redoslijed.

Ministarstvo će na temelju kriterija objavljenih u javnom pozivu odabrati prijedloge koji će se javno objaviti u sklopu digitalnih metodičkih priručnika te će se njihovim autorima za autorska prava odabranog prijedloga dodijeliti bespovratna sredstva u najvećem ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kn. Odabrani pojedinačni prijedlozi Metodičkih preporuka ostvaruju pravo na naknadu od 2.000,00 kn bruto II (približno 1.500,00 kn neto) za jedan metodički obrađeni nastavni sat s pripadajućim prilozima. Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo koje imenuje ministrica. 


Autori odabranih prijedloga Metodičkih preporuka prenose na Ministarstvo prava korištenja i objavljivanja teksta i ostalih materijala (skice, tablice, zadaci, ilustracije, digitalni sadržaji, multimedijski i interaktivni sadržaji, planovi i slično) te daljnje korištenje materijala u cjelini ili u dijelovima, za objavljivanje u tiskanom i digitalnom obliku te druge načine nekomercijalne eksploatacije bez ograničenja i bez potrebe traženja odobrenja autora. Autori potpisanom izjavom potvrđuju da su nositelji autorskog prava za „Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu“ koje prijavljuju na ovaj Javni poziv.

 

„Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu“ trebaju sadržavati metodičke razrade, iskustva učenja i poučavanja, metode poučavanja i vrednovanja te aktivnosti i sadržaje kojima se omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja novih kurikuluma.

Metodičke preporuke moraju sadržavati obavezne elemente te po mogućnosti i poželjne elemente.

 

Obvezni elementi:

·         naslov

·         nastavni predmet ili međupredmetna tema u skladu s novim kurikulumima

·         razred

·         broj nastavnih sati

·         poveznica na ishode učenja iz kurikuluma predmeta ili međupredmetnih tema objavljenih u Narodnim novinama (22/2018, 7/2019, 10/2019, 27/2019)

·         tijek nastavnog sata

·         aktivnosti učenika takve da je u njima učenik u središtu procesa poučavanja

·         metode učenja i poučavanja osmišljene na način da potiču na aktivnost sve učenike

·         jasno napisani i dobro promišljeni prijedlozi sadržaja koji se koriste pri provedbi aktivnosti

·         razrađeni problemski zadaci, zadaci za poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti i/ili istraživački zadaci - ovisno o predmetu i nastavnoj temi

·         konkretni i jasni primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja kao učenje ili vrednovanja naučenog uz upute kako ih provesti s učenicima (primjerice: vršnjačko vrednovanje, samovrednovanje, kriterijsko vrednovanje upotrebom rubrike).

 

Dodatni elementi:

·         poveznice na više odgojno-obrazovnih ishoda različitih predmeta ili očekivanja međupredmetnih tema

·         aktivnosti u kojima je vidljiva interdisciplinarnost

·         izborne aktivnosti koje opisuje prilagodbe za učenike s teškoćama te za motiviranje i rad s darovitim učenicima

·         prijedlozi vanjskih izvora i literature

·         multimedijski i interaktivni sadržaji

·         upute za kriterijsko vrednovanje kompleksnih i problemskih zadataka i/ili radova esejskoga tipa

·         projektni zadaci s jasnim scenarijima izvođenja i opisima aktivnosti, mogućim rezultatima projekta te pripadajućim vremenskim okvirima.

 

Na ovaj Javni poziv ne mogu se predložiti scenariji poučavanja niti digitalni obrazovni sadržaji koji su izrađeni u projektu e-Škole, sadržaji koji su već ranije izrađeni za navedene Metodičke priručnike niti druga djela koja su već javno objavljena s oznakom autorskog djela.

 

Rok za prijavu je 30. prosinca 2019. godine do 23:59h.

 

Molimo vas da upišete sve tražene podatke te predate popunjen obrazac s metodičkim preporukama (u .doc, .docx ili .odt formatu) i potpisanu izjavu o autorstvu (u .jpg, .png ili .pdf formatu). Predlošci obrazaca dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja:


Napomena: Na kraju obrasca, nakon unesenih odgovora potrebno je kliknuti na „Pošalji“ kako biste završili popunjavanje prijavnog obrasca.
 
Mail adresa na koju se možete obratiti u slučaju upita ili pojašnjenja je: kurikulum@mzo.hr.

Postoji 11 pitanja u ovom upitniku.